Szukaj

Produkty

Kategorie

Kolekcje

Producenci

Brak wyników

Regulamin konkursu


Konkurs Roe & Joe x WhatAnnaWears

Regulamin konkursu: „Roe & Joe x What Anna Wears” (25.06.2021) (“Regulamin”)

 1. Konkurs: Konkurs jest przeprowadzany przez Organizatora zgodnie z postanowieniami Regulaminu. W ramach konkursu Uczestnicy, którzy zostaną uznani przez Komisję za zwycięzców otrzymają Nagrodę. (“Konkurs”)

 2. Warunki udziału: Konkurs jest skierowany do pełnoletnich osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Polski, oraz posiadających konto na Instagramie („Uczestnicy”).

 3. Osoby niemogące wziąć udziału w Konkursie: Pracownicy i współpracownicy Organizatora (i ich członkowie rodzin), a także osoby pośrednio lub bezpośrednio zaangażowane w organizację Konkursu nie są uprawnieni do wzięcia udziału w Konkursie. Przed przystąpieniem do Konkursu, Uczestnik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również̇ potwierdza, iż̇ spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

 4. Organizator: Organizatorem Konkursu jest Łukasz Kwaśniewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Łukasz Kwaśniewski (a także w ramach tej działalności prowadzący sklep internetowy z odzieżą Roe&Joe dostępny pod adresem roeandjoe.com) posiadający NIP 5342388211 oraz REGON 362526240 pod adresem ul. Jana Karola Chodkiewicza 8 m. 30, Warszawa 02-953 (“Organizator”).

 5. Kontakt: Z Organizatorem można kontaktować się za pośrednictwem adresu email office@roeandjoe.com lub pod numerem +48792029767.

 6. Czas trwania konkursu: Konkurs rozpoczyna się w dniu 25.05.2021 r. o godzinie 10:00 czasu polskiego i trwa do dnia 25.05.2021 r. do godziny 23:59 czasu polskiego („Okres Konkursu”). Do wygrania są 2 nagrody w postaci: za uzyskanie 1 miejsca - sukienka z kolekcji “Dream Catcher”, za uzyskanie 2 miejsca - sukienka z kolekcji “Dream Catcher”. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 26.05.2021 o godz. 15.00. Zwycięzcy Konkursu będą ogłaszani pod postem konkursowym w komentarzu oraz na instastory.

 7. Fanpage: Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na fanpage’u WhatAnnaWears na Instagramie https://www.instagram.com/whatannawears/.

 8. Zasady uczestnictwa w Konkursie: W celu wzięcia udziału w Konkursie, przez Okres Konkursu, Uczestnik musi spełnić następujące warunki:

  1. Uczestnik musi wymienić w komentarzu pod postem konkursowym, którą sukienkę chciałby wygrać spośród pokazanych modeli oraz odpowiedzieć na pytanie dlaczego chciałby ją nosić - odpowiedź powinna charakteryzować się jak największą kreatywnością i oryginalnością („Zadanie Konkursowe”).

  2. Uczestnik musi obserwować profile @roeandjoe oraz @whatannawears w trakcie Okresu Konkursu, a także w chwili ogłaszania zwycięzców (zgodnie z pkt 6 powyżej) aby jego zgłoszenie było brane pod uwagę.

  3. Uczestnik musi polubić post konkursowy.

  4. Uczestnik musi oznaczyć w komentarzu pod postem konkursowym jedną lub więcej osób.

 9. Wybór Zwycięzców: Po zakończeniu Okresu Konkursu, w przypadku spełnienia warunków określonych w Regulaminie, Organizator wyłoni Zwycięzców Konkursu za pośrednictwem powołanej przez Organizatora komisji („Komisja”). Komisja będzie składać się z maksymalnie trzech członków wybranych przez Organizatora, którzy będą dbać o prawidłowość urządzenia Konkursu. Komisja oceni przesłane Zadania Konkursowe. Komisja będzie także nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu. Komisja będzie organem rozpatrującym wszelkie reklamacje zgłoszone przez Uczestników. Komisja dokonuje oceny warunków udziału w Konkursie oraz udzielonych odpowiedzi na Zadanie Konkursowe w oparciu o następujące kryteria: (1) oryginalność Zadania Konkursowego; (2) spełnienie pozostałych wymogów Konkursu wskazanych w Regulaminie, a w szczególności w pkt 2 oraz pkt 8. Komisja będzie oceniać przesyłane przez Uczestników Zadania Konkursowe, biorąc pod uwagę kryteria oceny wskazane powyżej i na tej podstawie wybierze 2 najciekawsze Zadania Konkursowe, którym przyznane zostanie prawo do

Nagrody (zdefiniowanej poniżej). Komisja dokona weryfikacji zgodności Zadań Konkursowych z Regulaminem. Jeśli dany komentarz nie spełnia jego warunków, Organizator ma prawo wykluczyć go z Konkursu.

 1. OdrzucenieZadaniaKonkursowego:WKonkursieodrzuconezostanąprace,które:

  1. zawierają treści powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne, nawołujące do nienawiści lub

   nietolerancji na jakimkolwiek tle, treści erotyczne, propagujące przemoc;

  2. zawierają treści nawiązujące w negatywny sposób do płci, wieku, niepełnosprawności, rasy, narodowości, przekonań politycznych, pochodzenia etnicznego, wyznania, orientacji

   seksualnej, religii, organizacji o charakterze religijnym;

  3. zawierają treści niezgodne z prawem;

  4. zawierają treści godzące w powszechnie uznane wartości chronione prawem;

  5. naruszają prawa osób trzecich, w tym w szczególności: prawa własności intelektualnej,

   godność, cześć, dobre imię, wizerunek;

  6. naruszają dobre obyczaje;

  7. naruszają zasady netykiety lub jakiekolwiek zasady dot. treści publikowanych na Instagramie;

  8. nie spełniają innych warunków opisanych w niniejszym Regulaminie.

 2. Wiele Zadań Konkursowych: W czasie trwania Konkursu dany Uczestnik może zgłosić wiele Zadań Konkursowych, ale jeden Uczestnik może otrzymać maksymalnie jedną z sukienek stanowiących Nagordę.

 3. Nagrody: Nagrodami w konkursie są 2 nagrody: 1 miejsce - sukienka z kolekcji “Dream Catcher”, 2 miejsce - sukienka z kolekcji “Dream Catcher” (“Nagroda”). Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygraniu Nagrody przez Organizatora. Zwycięzcy w celu odbioru Nagrody, w terminie 24 godzin od momentu ogłoszenia wyników Konkursu pod postem konkursowym, zobowiązani są przesłać do Organizatora prywatną wiadomość z danymi osobowymi w celu przekazania Nagrody. Zwycięzcy powinni podać imiona i nazwiska oraz adres korespondencyjny - chyba, że z Organizatorem ustalą inny sposób przekazania Nagrody (wymagający innych danych osobowych). Wygrane Nagrody nie podlegają wymianie i nie przysługują za nie ekwiwalent pieniężny. Jeśli Nagroda nie zostanie odebrana przez zwycięzców Konkursu we wskazanym terminie, Komisja może zadecydować o przekazaniu Nagrody innemu Uczestnikowi, który prawidłowo złożył Zadanie Konkursowe.

 4. Dane osobowe: Organizator (tożsamość i dane kontakowe Organizatora są podane w pkt 4 oraz pkt 5 powyżej) przetwarza dane osobowe Uczestników (imię i nazwisko, pseudonim na Instagramie, dane osobowe podane w Zadaniu Konkursowym, dane adresowe i kontaktowe konieczne do przekazania Nagrody) wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w szczególności w celu poinformowania o wygranej oraz wydania Nagrody. Dane te są przetwarzane przez Organizatora na podstawie jego prawnie uzasadnionego interesu (jakim są czynności wskazane powyżej), tylko przez Okres Konkursu, a następnie jedynie przez przez czas jaki wymagają tego obowiązujące przepisy prawa (w szczególności przepisy podatkowe). Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu wyłącznie podmiotom, które współpracują z nim przy organizacji Konkursu i wyłącznie w zakresie niezbędnym do jej prawidłowego przeprowadzenia. Innymi odbiorcami danych osobowych uczestników związanych z Konkursem jest Facebook Inc., Instagram Inc. oraz ich podmioty powiązane, a także doradcy lub współpracownicy Organizatora. Uczestnicy mają prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Organizatora. Uczestnicy podają dane osobowe na zasadach dobrowolności, przy czym podanie danych osobowych jest warunkiem uzyskania możliwości wzięcia udziału w Konkursie. W razie wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych Uczestników w ramach Konkursu, Uczestnicy mogą wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 5. Postępowanie reklamacyjne: Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji na adres mailowy Organizatora podany w pkt. 4 powyżej. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dane Uczestnika zgłaszającego reklamację (imię i nazwisko), datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności

uzasadniających reklamację. Reklamacje należy kierować na piśmie do Organizatora. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu najpóźniej w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

 1. Prawo autorskie: Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że jest jedynym i wyłącznym uprawnionym do Zadania Konkursowego, a prawa do Zadania konkursowego nie są obciążone na rzecz osób trzecich. Dodatkowo, zamieszczenie Zadania konkursowego przez Uczestnika w poście zgodnie z Regulaminem jest równoznaczne z oświadczeniem, że Uczestnik jest autorem Zadania konkursowego oraz, że w żaden sposób przy jego tworzeniu nie naruszył praw autorskich, ani innych praw osób trzecich. Organizator zastrzega sobie prawo, do uzyskania wyraźnej zgody Uczestników, do korzystania i publikacji Zadania konkursowego mającego charakter utworu w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych zamieszczonych przez Uczestników, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych na warunkach ustalonych z Uczesetnikiem.

 2. Standard dla konkursów Instagrama I: Facebook, Inc. nie jest twórcą, administratorem ani sponsorem Konkursu oraz nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zgodność Konkursu z powszechnie obowiązującym prawem, w tym za ewentualne roszczenia uczestników Konkursu. Facebook oraz Instagram są znakami towarowymi zastrzeżonymi przez Facebook.

 3. Standard dla konkursów Instagrama II: Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za treść Regulaminu, przebieg, realizację i obsługę Konkursu, wydanie nagród oraz rozpatrzenie ewentualnych reklamacji dotyczących sposobu przeprowadzenia Konkursu.

 4. Siła wyższa: Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest zobowiązany do wykonania swoich zobowiązań wynikających z Regulaminu, a także zastrzega sobie prawo do anulowania, zawieszenia lub modyfikacji Konkursu w sytuacji:

  1. jakiegokolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz serwisu Instagram w trakcie trwania Konkursu.

  2. czasowego lub stałego zablokowania Fanpage’a (o którym mowa w pkt 7) przez Instagrama;

  3. awarii technicznych lub innych czynników wykraczających poza racjonalną kontrolę

   Organizatora, wpływających na prawidłowe przeprowadzenie Konkursu.

 5. Rozstrzyganie sporów: Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane

  przez właściwy sąd powszechny.

 6. Postanowienia końcowe: Uczestnik biorąc udział w Konkursie potwierdza, że jest świadomy, iż o

  wygranej Nagrodzie nie decyduje przypadek, lecz działanie Uczestnika. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu ustawy o grach hazardowych.

 7. Prawo właściwe: W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty

Wybierz pierwszy produkt

Cena zestawu: %bundleSum%
Anuluj